Goed, vertrouwd, betrouwbaar

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariskantoor Hoogerheide B.V.
Adres: Beatrixlaan 1
Postcode / Plaats: 1791 GA  Den Burg - Texel
Contactpersoon: mw. mr. M. Hoogerheide
E-mailadres: 

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 1. De verwerking (opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten) van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • passeren notariële akten (grondslag: wettelijke verplichting)
 2. De verwerking (opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten (dossier)) van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • passeren notariële aken (grondslag: wettelijke verplichting)
 3. De verwerking (verstrekken d.m.v. doorzending concept en dossierstukken aan derden) van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • informeren derden op verzoek van cliënt (grondslag: toestemming)
 4. De verwerking (opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken en opslaan t.b.v. dienstverlening waaraan geen authentieke akte is gekoppeld zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • uitvoeren opdracht cliënt (grondslag: uitvoering overeenkomst)
 5. De verwerking (verstrekken d.m.v. doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • kenbaarheid (grondslag: wettelijke verplichting)
 6. De verwerking (vastleggen, raadplegen en opslaan t.b.v. legaliseren van handtekeningen) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • bevestigen echtheid handtekening op verzoek (grondslag: uitvoering overeenkomst)
 7. De verwerking (vastleggen, raadplegen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • informeren en faciliteren samenwerking in de keten (grondslag: toestemming)
 8. De verwerking (verzamelen, vastleggen, gebruiken en opslaan van gegevens voor de financiële administratie) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen (grondslag: wettelijke verplichting)
 9. De verwerking (verzamelen, vastleggen en bewaren van sollicitatiegegevens) van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • selectie van personeel (grondslag: toestemming)

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel en Huwelijksgoederenregister
 • Basisregistratie Personen
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Hypotheekadviseur of geldverstrekker in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Schenker
 • Schuldeiser/schuldenaar
 • Accountant of andere adviseur in verband met werkzaamheden met betrekking tot uw persoon of uw onderneming
 • Testateur
 • Vennootschap waarvan u aandeelhouder bent

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Registerhouders zoals Kadaster, Kamer van Koophandel, rechtbank (huwelijksgoederenregister), Centraal (Levens)Testamentenregister
 • Belastingdienst
 • Door u ingeschakelde ketenpartners zoals makelaars, hypotheekadviseurs, accountants of andere adviseurs, na uw toestemming
 • Partijen bij de (onderhandse) akte
 • (Toekomstig) gerechtigde die rechten uit de (onderhandse) akten kunnen ontlenen
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via m.hoogerheide@notariskantoortexel.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Annette Boekel

"Ik vind het belangrijk om cliënten persoonlijke aandacht te geven en samen met hen te komen tot juridische oplossingen."

Annette Boekel

Kandidaat Notaris

Ingrid Witte

"Ik waardeer het erg dat wij als kantoor klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan."

Ingrid Witte

Kandidaat Notaris

Marjon Hoogerheide

"Alle rechtsgebieden hebben mijn interesse, maar mijn voorkeur gaat uit naar het familierecht."

Marjon Hoogerheide

Notaris

Ilona Eelman

"Ons team is betrokken en enthousiast en de lijntjes met onze cliënten zijn kort"

Ilona Eelman

Notarieel medewerker

Clara Jonker

"Het is een echt eilandkantoor, waar men heel goed thuis is in familierecht, maar ook in onroerend goed en ondernemingsrecht."

Clara Jonker

secretarieel medewerker

Annelieke van Driel

"Dat het kantoor klein is, vind ik erg prettig. De lijnen zijn kort en je kent elkaar goed."

Annelieke van Driel

Secretarieel medewerker

Marion van de Wetering

"Ik waardeer het erg dat wij als kantoor klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan."

Marion van de Wetering

boekhouder

previous arrow
next arrow

Notariskantoor Hoogerheide

Image
Image
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur & 13.30 tot 17.00 uur
© Notariskantoor Texel
Website door Zilte Zaken I.S.M. WEBJONGENS